Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) regulującego działalność szkół w dniach 25 marca do 10 kwietnia br. dyrekcja szkoły informuje, że zajęcia dydaktyczne, zarówno grupowe jak i indywidualne z wykorzystaniem Internetu lub innych form komunikacyjnych organizowane będą w następujący sposób:

1. W celu sprawnej organizacji zajęć na odległość skoordynowana zostanie współpraca nauczycieli z uczniami i rodzicami, która uwzględniać będzie potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.

2. Do realizacji zajęć na odległość wykorzystane zostaną: bezpłatna aplikacja Skype oraz inne dostępne komunikatory i dostosowane do specyfiki naszej szkoły platformy e-learningowe, a także wszystkie pozostałe, dostępne w Internecie źródła materiałów edukacyjnych.

3. O doborze narzędzi i form pracy z uczniami, uwzględniającym możliwości sprzętowe i organizacyjne nauczycieli i uczniów decydować będą nauczyciele.

4. Nauczyciele przekażą także uczniom i rodzicom źródła materiałów, niezbędnych do realizacji i organizacji zajęć.

5. Postępy uczniów będą monitorowane na bieżąco, a ocenianie pracy uczniów dokonywane będzie w formach umożliwiających weryfikację wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą narzędzi kształcenia na odległość.

6. Ze względu na specyfikę przedmiotu nie będą realizowane niektóre zajęcia, takie jak:

- organy w przypadku braku instrumentu u ucznia,
- zespół rytmiczny,
- fortepian dodatkowy i obowiązkowy w przypadku braku instrumentu u ucznia,
- fortepian dla wokalistów w przypadku braku instrumentu u ucznia,
- akompaniament,

Treści tych zajęć będą zrealizowane w późniejszym terminie.

7. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w godzinach wynikających z obowiązującego planu lekcji z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych nauczycieli i uczniów lub w innych, dogodnych dla ucznia i nauczyciela, niekolidujących z innymi zajęciami godzinach.

 

Proszę wszystkich Rodziców o przesłanie drogą mailową do wychowawców klas zgody na kształcenie dzieci z wykorzystaniem Internetu i innych form komunikacji.

 

Dyrektor Szkoły 
Dariusz Baszak