Kontrast
Czcionka

Szanowni Rodzice. Drodzy Uczniowie.

28 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Powyższe rozporządzenie umożliwia organizację dodatkowych, prowadzonych tylko w formie stacjonarnej, zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalania wiadomości umiejętności z wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Zajęcia te organizowane będą w przyszłym roku szkolnym 2021/2022, w okresie od 2 września – 22 grudnia 2021 r.

W naszej szkole z zajęć wspomagających będą mogli skorzystać uczniowie klas IV – VI OSM I st. oraz wszystkich klas OSM II st. Udział uczniów w tych zajęciach nie będzie obowiązkowy i będzie możliwy na podstawie złożonej deklaracji rodziców lub opiekunów prawnych uczniów.

Zajęcia odbywać się będą w grupach klasowych lub międzyklasowych liczących co najmniej 10 uczniów. Organizacja zajęć z poszczególnych przedmiotów oraz liczebność grup uzależniona jest od informacji zawartych w deklaracjach oraz od możliwości organizacyjnych szkoły.

Wypełnione deklaracje należy złożyć w sekretariacie do dnia 22 czerwca br. (wtorek).  Prosimy o dotrzymanie ww. terminu, deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Szczegółowe informacje dostępne są u wychowawców poszczególnych klas.

 

Deklaracja udziału w zajęciach wspomagających - do pobrania